Prijava za konkurs godišnja PRiZNANJA 2016
za dostignuća u oblasti odnosa s javnošću.
Nastavi dalje
 
Napomena

Prijavljivanje radova je elektronsko, a sekretaru Društva dostavljaju se i potvrde o:
1) plaćenoj kotizaciji,
2) saglasnosti klijenata i
3) da je u pitanju rad ovdašnjih stručnjaka za odnose s javnošću (a ne adaptirana međunarodna kampanja, sem u kategoriji Najbolje implementirana internacionalna kampanja).

Potvrde se šalju mail-om, na adresu drustvo@pr.org.rs

Za sva pitanja i nedoumice pošaljite mail sekretaru Društva na: drustvo@pr.org.rs

 
Izjava *

Izjavljujem, pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću, da su svi podaci u prijavi tačni, kao i da ih na dodatni zahtev mogu potkrepiti materijalnim dokazima.

Potrvrđujem da je u pitanju rad ovdašnjih stručnjaka za odnose s javnošću (a ne adaptirana međunarodna kampanja, sem u kategoriji Najbolje implementirana internacionalna kampanja). 

Saglasan sam da se žiriranje obavi prema pravilniku o žiriranju i dodeli PRiZNANJA DSOJ za 2016. godinu (dokument je dostupan na web sajtu DSOJ-a na adresi prijem.pr.org.rs kao i da u celini prihvatam sve odredbe i ocene koje iz Pravilnika proizilaze.

Saglasan sam da se prijavljeni radovi objave, odnosno učine dostupnim javnosti na web sajtu DSOJ-a, u štampanim publikacijama i drugim medijima, kao i da budu raspoloživi na uvid javnosti u prostorijama DSOJ-a.

 
Informacije

1. Prijave se moraju odnositi na aktivnosti, projekte ili godišnje programe koji su realizovani u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. Ukoliko se radi o projektima koji traju duže od navedenog perioda, treba prikazati celokupni projekat s posebnim osvrtom na realizaciju i efekte u navedenom periodu;

2. Kotizacija po pojedinačnoj prijavi u svim kategorijama iznosi 9.000 dinara i podrazumeva istovremeno i jednu kotizaciju na svečanom PRijemu.

3. Isti rad može da konkuriše u više kategorija. U tom slučaju, svaka prijava će se tretirati kao posebna, te kao takva mora imati svoj obrazac i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji;
 
Pun naziv podnosioca prijave *

Poslovno ime agencije/kompanije/ustanove
 
Osoba za kontakt
*

Ime i Prezime // Broj Telefona // E - Mail
 
Adresa *

Ulica // Grad // Poštanski Broj
 
PIB *

 
Matični broj *

 
Broj zaposlenih u kompaniji/agenciji (na teritoriji Republike Srbije) *

 
Kontakt *

Telefon // Mobilni Telefon
 
Ime i Prezime podnosioca prijave
*

Ime i Prezime onoga ko popunjava ovu prijavu
 
Naziv Projekta *

 
Projekat je realizovan u periodu *

od (mesec, godina) do (mesec, godina)
 
Vođa projekta *

Ime i Prezime // Funkcija
 
Saradnici na projektu *

 
Prilozi propisani konkursom

Opis projekta, odnosno programa (Word ili PDF format), ne treba da bude više od dve strane i ukupno 3.600 karaktera, sa obaveznim elementima:

- analiza situacije;
- cilјevi
- strategija;
- način izvođenja (taktike i tehnike komunikacije
- aktivnosti i vremenski raspored)
- učinak i način evaluacije
- efekti kampanje u odnosu na postavlјene cilјeve i kreativnost i inovativnost - doprinos koji čini komunikaciju posebnom.

Moguće je poslati najviše dva (2) priloga;

1. Ukoliko je jedan pratećih priloga prezentacija, ona ne sme biti duža od 10 slajdova, zajedno sa naslovnim u PDF formatu;

3. Prezentacija može da sadrži tekst, grafikone, fotografije, medijske objave i sl;

4. Video-zapis (do 5 minuta) može biti propratni materijal (video postaviti na youtube kanal i poslati link u word dokumentu)

5. Propratni materijal nije obavezan i ne sme da prelazi 15 MB.
 
Upustvo za slanje dokumentacije

Sav materijal ( opis projekta sa prilogom, izjave i potvrde) spakujte u jedan folder i pošaljite putem wetransfer.com na mail Društva: drustvo@pr.org.rs

Molim Vas da dokumentacija nosi sledeća imena - u zagradi dopuniti:

Naziv foldera: (Ime kategorije) - ( Ime podnosioca prijave)

Opis projekta: ( Ime podnosioca prijave) - Opis projekta

Prezentacija: ( Ime podnosioca prijave) - Prezentacija

Video: ( Ime podnosioca prijave) - Video link

Primer
Naziv foldera: Interne Komunikacije - Društvo Srbije za odnose s javnošću
Opis projekta: Društvo Srbije za odnose s javnošću - Opis projekta
Prezentacija:  Društvo Srbije za odnose s javnošću - Prezentacija
Video: Društvo Srbije za odnose s javnošću - Video link
 
Potvrđujem da sam razmeo/la upustvo za slanje dokumentacije i da će ista biti poslata putem wetransfer.com na mail Društva: drustvo@pr.org.rs  do roka koji je Konkursom propisan. *


Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform